Wersje językowe
Regulamin zakupów

REGULAMIN ZAKUPÓW

INSAFE STORE

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy insafe.store prowadzi sprzedaż za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: Krzysztof Ociepa Częstochowa, Bienia 8/33b , NIP: 5732599677, tel. 570939022, adres email: insafe@insafe.store.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towar dostępny w Sklepie jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. 

2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności elektronicznych, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie niewynikające z windy sprzedawcy a leżące po stronie firmy kurierskiej.

5. W przypadku opóźnienia dostawy z winy firmy kurierskiej, klient ma prawo wnieść reklamację do sprzedawcy. Dalej sprzedawca przekazuje reklamację do odpowiedniej firmy kurierskiej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez firmę kurierską, sprzedawca może zastosować rabat lub zwrócić całkowity koszt wysyłki klientowi.

6. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie doręczona kupującemu z winy firmy kurierskiej, kupujący ma obowiązek poinformować o tym fakcie sprzedawcę nie później niż w ciągu 14 dni od daty oczekiwanego doręczenia. Sprzedawca złoży reklamację do odpowiedniej firmy kurierskiej. Maksymalny czas na rozpatrzenie skargi wynosi 30 dni. Jeśli firma kurierska uzna reklamację za uzasadnioną, sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kupującemu pełnej wartości zakupu wraz z kosztami przesyłki.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 7 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towaru, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Istnieje możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Obowiązek ten wprowadziło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Rozporządzenie ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi na terenie Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. W terminie 3 dni od odstąpienia przez klienta od umowy i zwrotu zakupionego towaru, Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie przez Klienta niezbędnych danych uniemożliwia realizację zamówienia.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony prywatności klientów zawarte są w zakładce "Polityka prywatności".

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl